วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)

22 ก.พ. 2021
1149

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยที่เกิดจากการศึกษาโดยครูซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของห้องเรียนในขณะที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วทำการเขียนรายงานผลการศึกษาออกมาในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีลักษณะดังนี้
                    1. เป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นหารูปแบบ และวิธีการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
                    2. เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียนและประสิทธิภาพของครูผู้สอน
                    3. เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษา สำรวจสภาพที่ปรากฏตามความต้องการ ความคิดเห็น และความสนใจของบุคคลในห้องเรียน

รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน

                    กิจกรรมการเรียนการสอนมีองค์ประกอบมากมายที่เข้ามามีส่วนที่ทำให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีรูปแบบ หรือแนวทางในการศึกษา ดังนี้
                    1. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ หรือรูปแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
                        1.1 การปรับเปลี่ยน และพัฒนาวิธีการสอน
                        1.2 ทดลองสอนด้วยเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ
                        1.3 ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
                        1.4 การสร้างแบบฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน
                        1.5 เทคนิค วิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
                        1.6 หาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน
                    2. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
                        2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
                        2.2 ความรู้เดิมกับพัฒนาการของการเรียนรู้
                        2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน
                        2.4 คารวิเคราะห์หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้
                        2.5 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวัดประเมินผล
                        2.6 บรรยากาศในห้องเรียนกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน
                    3. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ และรูปแบบของหลักสูตร การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
                        3.1 การประเมินหลักสูตร
                        3.2 การติดตามการใช้หลักสูตร
                        3.3 การพัฒนาหลักสูตร
                        3.4 การพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล
                        3.5 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรายวิชาต่าง ๆ
                    4. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
                        4.1 การประเมิน ติดตามการใช้แผนการสอน
                        4.2 การทดลองใช้วิธีการสอนหรือชุดการสอน
                        4.3 การสร้างสื่อ แบบฝึก ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม
                        4.4 ผลการใช้สื่อ แบบฝึก ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม
                        4.5 การจัด หรือใช้รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน
                        4.6 เจตคติของครู – อาจารย์ นักเรียนที่มีต่อรายวิชาต่าง ๆ
                        4.7 บรรยากาศในห้องเรียน และโรงเรียน
                        4.8 การจัดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
                    5. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และรูปแบบของการวัดและประเมินผล การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
                        5.1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบแบบต่าง ๆ
                        5.2 การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ
                        5.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                        5.4 การหาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
                        5.5 การหาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                    6. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การวิจัยด้านนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
                        6.1 การพัฒนาสื่อการสอน
                        6.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน
                        6.3 การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบต่าง ๆ
                        6.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอน
                        6.5 ศึกษาผลการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
                        6.6 ศึกษาผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
                        6.7 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อ

ศึกษาเพิ่มเติม

การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด?

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)

ขั้นตอนของการทำวิจัยในชั้นเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น

[…] การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่… […]

[…] การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่… […]