วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ตัวอย่างโครงการคุณธรรมในโรงเรียน

ตัวอย่างโครงการคุณธรรมในโรงเรียน

โครงการคุณธรรมในโรงเรียน  เป็นโครงงานที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การออม  โดยการออมทรัพย์  รู้จักประหยัด  เห็นคุณค่าของการออม การออมทรัพย์ หมายถึง การประหยัด การเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคต  เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็น เช่น เจ็บป่วย หรือต้องการซื้อสิ่งของที่มีความจำเป็น การออมทรัพย์ไม่ใช่การเก็บเงินไว้เฉย ๆ แต่อาจจะนำไปฝากธนาคาร เพื่อให้เกิดดอกออกผล  การออมทรัพย์สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย  และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนิสัยที่ดีในอนาคต  ถ้าเยาวชนของชาติรู้จักออมทรัพย์  ประเทศชาตินั้น ๆ ก็จะเจริญก้าวหน้าเพราะประชากรมีฐานะทางการเงินดี เศรษฐกิจดี ประเทศชาติจะมั่นคง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการออม  การใช้จ่ายอย่างประหยัด

๒. เพื่อสนองแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงการออมทรัพย์

๓. เพื่อนำข้อคิดจากโครงงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง ตัวอย่างโครงการคุณธรรมในโรงเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น

ไฟล์โรงเรียนคุณธรรม