วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู

สรุปสาระสำคัญ การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู

โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3268-4-2564.html


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
แจกปกเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA คศ.2 คศ.3
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน วิทยฐานะข้าราชการครูใหม่ เริ่มประกาศใช้ 1 พฤษภาคม 2564
Loading...