วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู

สรุปสาระสำคัญ การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู

โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3268-4-2564.html

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]