วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

1. ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์
1. ความรู้พื้นฐาน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้

2. ความพร้อมด้านสติปัญญา
1. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
2. ความมีเหตุผล
3. ความสามารถในการเรียนรู้

3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม
1. การแสดงออก
2. การควบคุมอารมณ์
3. ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร

4. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
1. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
2. การเจริญเติบโตสมวัย
3. ด้านสุขภาพจิต

5. ความพร้อมด้านสังคม
1. การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
2. การเสียสละไม่เห็นแก่ตัว
3. มีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล


Loading...