วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

การนิเทศการสอน

การนิเทศการสอน

สภาพทั่วไป
1.1 การตรงต่อเวลา
1.2 การควบคุมความเป็นระเบียบในชั้นเรียน
1.3 การรักษาความสะอาดในชั้นเรียน

2. บุคลิกภาพ
2.1 การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม
2.2 การใช้น้ำเสียง มีความชัดเจน
2.3 ความเชื่อมั่นใจตนเอง
2.4 การใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

3. การดำเนินการสอน
3.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3.2 การสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม จริยธรรม
3.3 การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ( การบรรยาย, การสาธิต, เรียนเป็นกลุ่ม, การรายงานหน้าชั้น, การค้นคว้านอกห้อง, การปฏิบัติจริง และอื่น ๆ )
3.4 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
3.5 มีการตั้งคำถามที่กระตุ้นผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น 3.6 การสรุปเนื้อหา ได้ตรงตามจุดประสงค์
3.7 การชี้แนะการเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้า และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

4. การวัดและประเมินผล
4.1 สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์
4.2 การประเมินผลตามสภาพจริง (สอบปรนัย,สอบอัตนัย,สอบปฏิบัติ,การรายงาน,การมอบหมายงาน,การทำแบบฝึกหัด,สังเกตพฤติกรรม,
อื่นๆระบุ ………………………………………………………………)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]