วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

การจัดองค์กรห้องเรียนสีขาว

การจัดองค์กรห้องเรียนสีขาว

กลยุทธ์ 4 ด้านประกอบด้วย

1.มีแหล่งเรียนรู้

2.ดูแลช่วยเหลือ

3.เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม

4.สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม

องค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียนแกนนา แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย

1.ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการ เกี่ยวกับการเรียน การบ้าน ภาระงาน หรือปัญหาการเรียนในห้อง ต้องรับผิดชอบแก้ไข ช่วยเหลือและให้คาแนะนา คาอธิบาย ชี้แนะแหล่งเรียนรู้และนาเสนอครูที่ปรึกษา

2.ฝ่ายการงาน มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ทีรับผิดชอบ รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ป้องกันอุบัติภัยภายในห้องเรียน จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในห้องเรียน

3.ฝ่ายกิจกรรม มีภาระหน้าที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในและนอกห้องเรียนและร่วมกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ตามกลุ่มสนใจของเพื่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.ฝ่ายสารวัตรนักเรียน มีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่เรียน บริเวณที่พักอาศัย สอดส่องพฤติกรรมด้านยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยง โดยให้คาแนะนาแก้ไขในเบื้องต้น หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งครูที่ปรึกษาทราบ


Loading...