แบ่งปัน วฐ. 2 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แบ่งปัน วฐ. 2 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  1. การสร้างและ/หรือพัฒนาหลักสูตร

ผู้ขอประเมินมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอน และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพชรพิทยาคม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมิน การใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรกับเพื่อนครู

1.2 การจัดการเรียนรู้  

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ผู้ขอประเมินมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้ขอประเมินมีวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

ผู้ขอประเมินมีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้นการปฏิบัติมีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น นิเทศการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

  1. คุณภาพผู้เรียน

มีจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

ผู้ขอประเมินมีการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับ ผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผล การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นมีการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนและปรับใช้กับสถานศึกษาบริบทใกล้เคียง และเป็นแบบอย่างที่ดี           

  1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้ขอประเมินมีมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่วัดประเมินผลด้านความรู้ เช่น 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใบงาน  ประเมินด้านพฤติกรรม ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ประเมินด้านทักษะ ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการปฏิบัติ แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  นำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น และให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล

  1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

           ผู้ขอประเมินมีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นนำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้

ผลสรุปคะแนนด้านที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามความเห็นจากการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินในด้านการจัดการเรียนการสอนคะแนนอยู่ในระดับ 3

ด้านที่ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ผู้ขอประเมินมีจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัยและมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ผู้ขอประเมินมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา

ผู้ขอประเมินมีการจัดกระทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนครูในโรงเรียน ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

ผลสรุปคะแนนด้านที่ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามความเห็นจากการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินในด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน คะแนนอยู่ในระดับ 3

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

  3.1 การพัฒนาตนเอง

ผู้ประเมินมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด. พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองตามแผน

  3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ผู้ประเมินมีการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรม ที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ดาวน์โหลดแบ่งปัน วฐ. 2 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *