วันพุธ, 30 กันยายน 2563

แผ่นพับประเมินผู้อำนวยการ

แผ่นพับประเมินผู้อำนวยการ

ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี

โดยมีข้อความระบุถึงการที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่

ดาวน์โหลดแผ่นพับประเมินผู้อำนวยการ


Loading...