วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

สมาชิกของคุรุสภา

สมาชิกของคุรุสภา มีสองประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉันท์

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

วัตถุประสงค์ การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
2) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดำเนินงานด้านสวัสดิการสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีจำนวนกรรมการ 23 คน ประกอบด้วย
1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี์ แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน
4) กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนสิบสองคน ในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดัิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประวัติวันครู วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของประเทศไทย
คุรุสภาให้การรับรอง 65 หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง
การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2565
คุรุสภา รับรองหลักสูตรวิชาชีพครู65 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร
ประกาศผล ผู้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์