ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและข้อมูลสถิติ

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและข้อมูลสถิติ
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราสนใจ
สามารถนำไปใช้หรือเปรียบเทียบได้ การนำเสนอข้อมูลสามารถนำเสนอได้หลายแบบ เช่น

  1. การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง เป็นการจัดระเบียบข้อมูลโดยใช้ตาราง
  2. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ เป็นการใช้ภาพแทนจำนวนข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ
  3. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง เป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวแต่ละรูป
    แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณข้อมูล
  4. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลม เป็นการใช้วงกลมแสดงปริมาณข้อมูลต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่วงกลมออกเป็นส่วน ๆ จากจุดศูนย์กลางแล้วนำไปเปรียบเทียบ
  5. การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น นิยมใช้กับข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับก่อนหลังของเวลาที่ข้อมูลนั้น ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ข้อมูลสถิติ ส่วนใหญ่จะใช้ค่ากลางของข้อมูลเป็นตัวแทนของข้อมูล ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
คือค่าที่ได้จากการหารผลรวมของข้มูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูล

มัธยฐาน คือค่าอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงข้อมูลชุดนั้นจากมากไปหาน้อย หรือ
จากน้อยไปหามาก

ดังนั้นจะมีข้อมูลจำนวนที่น้อยและมากกว่ามัธยฐานี้เป็นจำนวนเท่ากันและ

ฐานนิยม คือค่าข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *