วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

เกมลูกเสือ 234 เกม โดย อ .เพทายและคณะ

ดาวน์โหลดฟรี!! เกมลูกเสือ 234เกม โดย อ .เพทายและคณะ สำเนาหนังสือ เกมลูกเสือ 234เกม โดย อ.เพทาย อมาตยกุล , อ.บุญส่ง เอี่ยมละออ

การบันเทิงในค่ายลูกเสือ เป็นการสร้างกิจกรรมให้มีความบันเทิงในค่ายลูกเสือ โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ โดยการร้องเพลง หรือเล่นเกม เป็นต้น

จุดมุ่งหมายของการเล่นเกม
 1. ให้ลูกเสือได้ออกกำลัง
 2. ให้เกิดความร่าเริง คลายความตึงเครียด
 3. ทดสอบความรู้ที่ได้รับ
 4. สนองความต้องการของลูกเสือ
  
โอกาสในการเล่นเกม
 1. ภายหลังเปิดประชุมกองแล้ว
 2. ภายหลังได้รับบทเรียนแล้ว
 3. หลังตื่นนอน เมื่ออยู่ค่าย
 4. ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
  
ประโยชน์การเล่นเกม
 1. เพื่อให้เกิดความแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
 2. ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
 3. ปลูกฝังนิสัยที่ดี
 4. เกิดความมีระเบียบวินัยในหมู่คณะ
 5. ปลูกฝังความอดทน
 6. สร้างนิสัยของผู้นำและผู้ตามที่ดี
 7. แก้นิสัยเห็นแก่ตัว
 8. สนุกสนานร่าเริง
 9. มีความกระตือรือร้น
 10. มีความว่องไว คล่องตัว

ดาวน์โหลดที่นี่ เกมลูกเสือ 234 เกม โดย อ .เพทายและคณะ

ขอบคุณ : รักษาต้นฉบับและทำสำเนา : นทพ.พงศ์บุณย์ หิรัญเจรญนนท์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]