วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แจกสื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.

แจกสื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.

สสวท. ได้จัดทำวีดิทัศน์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง และสื่อวีดิทัศน์นี้ยังเหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบออนไลน์ โดยครูอาจ มอบหมายให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์ล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

วีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นนี้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สสวท. ได้อัพโหลดวีดิทัศน์บทเรียนแรกเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนบทเรียนอื่นๆ จะทยอยอัพโหลดเข้าในระบบต่อไป ครอบคลุมตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดาวน์โหลด http://proj14.ipst.ac.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]