วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในครั้งต่อๆไป ภายในเล่มประกอบด้วยข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เหตุผลของการไปเยี่ยมบ้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวคิดหลัก ผลการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน อุปสรรค ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการเยี่ยมบ้าน รายชื่อนักเรียนพร้อมที่อยู่ของนักเรียน รวมทั้งภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วย ประมวลภาพถ่าย ประกอบการเยี่ยมบ้าน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน สรุปข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ผู้จัดทำหวังว่า รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์แก่ครูหรือผู้ที่สนใจที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]