วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน

 1. หลักการและเหตุผล

ในการพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และการดำรงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยทางโรงเรียนต้องมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆขึ้นเพื่อช่วยเหลือส่งเสริม ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตให้มีความสุขในสังคมได้

กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียนและครู ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อน การเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เห็นชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน ขณะอยู่ที่บ้าน และเพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข และพัฒนานักเรียน ที่อยู่ในความปกครอง ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมของสังคมต่อไป

 1. วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา
  2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยู่โรงเรียน
  3. เพื่อให้ครูที่ปรึกษา ได้ทราบถึงพฤติกรรมอันพึงและไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในขณะที่อยู่บ้าน
  4. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง
  5. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาคัดกรอง ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ
  6. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนมาส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถตามศักยภาพ
 2. เป้าหมาย
  1. ผู้ปกครองจำนวน…………คน  และครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกัน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง
  2. นักเรียนจำนวน …………คน ได้รับการเยี่ยมบ้านและได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมตามลักษณะความสามารถของแต่ละบุคคล
 3. แนวคิดหลัก
  รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูล ข้อปัญหาต่างๆ และอุปสรรคที่พบตั้งแต่เริ่มต้นออกเยี่ยมบ้านจนบรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานในปีต่อๆไป
 4. ผลการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  จากการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน ……………คน เกิดผลดีต่อครู ผู้ปกครองและนักเรียนดังต่อไปนี้

ผลดีต่อครู

 1. ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
 2. ได้เห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของนักเรียนในความปกครอง

ผลดีต่อผู้ปกครอง

 1. ได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน
 2. สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาปัญหาของบุตรหลานกับครู

ผลดีต่อนักเรียน

 1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
 2. นักเรียนที่มีปัญหาหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับการแก้ไข ได้ทันเวลา
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]