วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียนและข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถในการอบรม  ปกครอง  และดูแลนักเรียน

                1)  การอบรมนอกชั้นเรียน  ได้ปฏิบัติดังนี้

1.1   อบรมคุณธรรม และจริยธรรม การตรงต่อเวลา  การมาเข้าแถวหน้าเสาธง  ระเบียบแถวขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ  ชี้แจงเรื่องการเรียน  การแต่งกาย  ความสะอาดของร่างกาย  เช่น  เล็บ  ผม  เสื้อผ้า  ถุงเท้า  รองเท้า  เป็นต้น  ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารนักเรียน โดยใช้เวลาช่วง 08.20 น.- 08.40 น. หลังกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวัน

1.2  ร่วมกับครูหัวหน้าช่วงชั้นและครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่รับผิดชอบงานปกครองนักเรียนด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในขณะประชุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ฝึกฝนให้นักเรียนสามารถปกครองดูแลกันเองได้  ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  รู้จักและปฏิบัติตนตามวิถีทางของประชาธิปไตย เป็นผู้มีคารวะธรรม  ปัญญาธรรม  และสามัคคีธรรม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

1.3  ให้ความรู้และอบรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อพบว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  การแต่งกาย  การพูดจา  กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม  การทำความเคารพ  การทิ้งขยะไม่เป็นที่  การรักษาความสะอาด  การประหยัดน้ำ  ไฟฟ้า  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น

1.4  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี   เช่น  การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและการรับประทานอาหารให้ตรงเวลา  ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

1.5  ใหความรู้และแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลระวังตนเองในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการให้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คือ  กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ  และใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกและปากเวลาจาม  ไอหรือเมื่อมีไข้หวัด  น้ำมูกไหล  และการระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

1.6  การสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน  โดยการสนับสนุนให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาภายในโรงเรียนวัดหนองโพรง  ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีการขาดเรียนน้อยมาก

               2)  การอบรมในชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ปฏิบัติดังนี้

                        2.1  อบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม  โดยให้นักเรียนปฏิบัติตน ให้มีคุณธรรม  4  ประการ  และมีค่านิยมพื้นฐาน  5  ประการ  อบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  การปฏิบัติตามมติของเพื่อนร่วมชั้นและการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                        2.2  ขณะสอนในชั้นเรียน  ได้อบรมในเรื่อง

–  การใช้ภาษา  ทั้งการพูดและการเขียนในการตอบคำถาม

–  การรักษาระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  ด้วยการไม่ส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนผู้อื่น 

–  การตรงต่อเวลา เช่น  การไม่เข้าห้องช้า  การส่งงานตามเวลาที่กำหนด

–  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  เช่น  การตอบคำถามในกิจกรรม  เป็นต้น

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]