วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

การนำ STEM Education มาใช้ในประเทศไทย

การนำ STEM Education มาใช้ในประเทศไทย

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการสะเต็มศึกษาโดยให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งและจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Academy) เพื่อเริ่มทำ โครงการนำร่องสะเต็มศึกษาใน 12 จังหวัด จังหวัดละ 3 โรงเรียน ใน พ.ศ. 2556 ศูนย์สะเต็มศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการนำร่อง และจัดระบบการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ประสานัการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และพัฒนาครูและการสอน ใน พ.ศ. 2557 ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดให้มีการประเมินผลโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นแผนแม่บท (Master Plan) และแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อนำ ไปสู่การยกร่างนโยบายแห่งชาติว่าด้วยสะเต็มศึกษาเสนอต่อรัฐบาล และเตรียมการขยายการดำเนินการขั้นต่อไปซึ่งจะมุ่งการมีศูนย์สะเต็มศึกษาและทูตสะเต็มทุกจังหวัดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามกรอบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนที่วประเทศ ในการดำเนินงานสะเต็มศึกษาประเทศไทย สสวท. จำ เป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานในต่างประเทศ สมาคมวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้วย ดังนั้น สสวท. จึงจำ เป็นต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหลายหน่วยงาน นับตั้งแต่โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ สะเต็มศึกษาประเทศไทยจึงไม่ใช้งานของ สสวท. แค่ฝ่ายเดี่ยว แต่ต้องเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

(นิตยสารสสวท.ปีที่ 42 ฉบับที่ 185 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556)


Loading...