วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

การจัดการเรียนรู้ STEM Education ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)

การจัดการเรียนรู้ STEM Education ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)

การจัดการเรียนรู้ STEM Educatiob การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (ProblemBasedLearning) เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ (Child-centered) มีจุดมุ่หมายเพื่ออฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาหรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ เรียนรู้เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนต้องสืบค้นและรวบรวมข้อมูลนำมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ (Critical Thinking) ในการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล (Individual) และกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกัน (Cooperatives Learning) มีการอภิปราย บันทึกข้อสรุปแนวทางที่ได้ผล รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทำ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของตน หรือกี่ลุ่ม การจัดกิจกรรมเป็นการผสมผสำนัการปฏิบัตระหว่างครูและผู้เรียนที่ร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ (Top-Down&Bottom-Up) เพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิผลโดยครูร่วมเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนรู้ STEM Education ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)

การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem BasedLearning) ก่อนอื่นครูต้องทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาใน 4 รายวิชาของ STEM ให้เข้าใจขั้นตอนของการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนและรับรู้บทบาทของครูและผู้เรียนที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนว่าต้องดำเนินการอย่างไร และปฏิบัติตามแนวทางในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องสม่ำเสมอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจึงจะสามารถนำสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนดได้ และที่สำคัญ คือผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้หรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ STEM หรือในกลมสาระการเรียนรู้อื่นที่สัมพันธ์กันกับสถานการณ์ปัญหานั้น

นักการศึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาไว้หลากหลาย ขั้นตอนการดำเนินการส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนสำคัญของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 รับรู้และทำความเข้าในปัญหาหา
ขั้นที่ 2 คิดค้นแสวงหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 ตัดสินใจเลือกและออกแบบวางแผนการปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดและประเมินระหว่างปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนข้อคิดความรู้ความเข้าใจ

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]