วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

โครงงาน STEPs Project-based Learning

โครงงาน STEPs Project-based Learning

การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นกิจกรรมที่นำ ไปสู่การพัฒนาสมองได้อย่างมีผลดี ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ทำ โครงงานต้องใช้วิธีการ เรียนรู้หลายอย่างทำ ให้สมองทำงานทุก ๆ ส่วน เริ่มตั้งแต่การมองเห็นปัญหา การทำให้ปัญหาต่าง ๆ สัมผัสได้ มีความหมาย ต่อผู้เรียน ต่อมาสมองก็ต้องค้นหาวิธีการที่จะนำ ไปใช้ในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติจริง และเมื่อปฏิบัติได้สำเร็จแล้วก็จะเกิด ความรู้สึกที่ดี อารมณ์เชิงบวกติดอยู่กับงานั้นน ๆ ยิ่งการทำโครงงานเป็นงานกลุ่ม การร่วมมือกันทำงาน ร่วมคิดร่วมทำ ยิ่งทำให้บุคคลพัฒนาความรู้ไปถึงขั้นสูงสุด เป็นความรู้แบบขยายประโยชน์สู่สังคม ทำให้สังคมเป็นสุขเป็นหนึ่งเดี่ยวกัน

การสอนโดยโครงงาน นอกจากจะเน้นผลด้านการพัฒนาสมองแล้วยังเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนในวัยรุ่นที่มีพลังมากต้องแสดงออกอยู่เสมอ การทำโครงงานจึงเป็นวิธีการใช้พลังงานของ ผู้เรียนไปในทางที่ดี เกิดการเรียนรู้ที่ดี เมื่อพลังส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในงานแล้ว ผู้เรียนจะเหลือพลังอยู่น้อย โอกาสที่จะ ใช้พลังไปในทางที่ไม่ควรก็ต้องมีน้อยลง การสอนโดยเข้าชั้นเรียนธรรมดา ฟังครูบรรยาย ทำ แบบฝึกหัด เตรียมสอบ สอบได้แล้วจบเลยจะทำ ให้ผู้เรียนมีพลังเหลือใช้อยู่มาก นอกจากนี้ สตีเวน โควี ยังนำเสนอว่าเกรดที่ผู้เรียนได้ใน การเรียนรู้นั้นไม่มีความหมายใด ๆ สิ่งที่มีความหมายที่สุดที่จะบอกฝีมือผู้เรียนได้อย่างดี คือในระหว่างเรียนนน ผู้เรียนได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติ ลงมือแสดงอะไรบ้าง ผลงานเหล่านี้จึงจะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าผู้เรียนประสบผลสำ เร็จเพียงใด และมีความพร้อมต่องานในอนาคต ในตลาดแรงงาน ในการแข่งขันของประเทศเพียงใด การสอนโดยโครงงานจึงเป็นสิ่งที่ ทำ ให้เกิดการเรียนรู้ได้คงทนที่สุดเพราะผู้เรียนต้องคิดเอง ทำ เอง ตัดสินใจเอง เลือกเอง พัฒนาเอง อย่างแท้จริง

แหล่งอ้างอิง Project-based Learning

Computing Technology For Math Excellence
http://www.ct4me.net/index.htm Online resources for teaching and learning mathematics (K-12 and calculus), technology integration, and the standards movement in education

Educational Technology Panel
http://www.ed.gov/offices/OERI/ORAD/Background Background paper describing theEducational Technology Panel, originally established to identify, evaluate, and
recommend exemplary educational technology programs

George Lucas Educational Foundation
http://www.edutopia.org/project-based-learning Models of innovative practices in K-12
education which incorporate project-based learning

Project Approach
http://www.projectapproach.org Project Approach theory, planning, examples, andprofessional development focused on using project-based learning in early childhoodand elementary education

Project Based Learning Handbook
http://www.bie.org/about/what_is_pbl Buck Institute of Education’s comprehensiveoverview of PBL

Project Based Learning Resources
http://www.iearn-canada.org/sites.htm Collection of resources related to project-basedlearning

Sharing Best Practices & Strategies in School Reform
http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL.htm Bob Pealman’s collection of PBL best practices, pilot projects, and student work

Technology Support for PBL
http://www.ed.gov/pubs/SER/Technology/ch8.html Examples of technologies whichprovide support for the implementation of project-based learning

Virtual Architecture: Designing and Directing Curriculum-Based Telecomputing
http://virtual-architecture.wm.edu Judi Harris presents examples of curriculum-basededucational telecomputing projects and related resources

The Web Project http://www.webproject.org Focuses on innovative, project-based learning in the arts,humanities, and social sciences by people of all ages

WWWEDU Discussion List
http://www.globalschoolnet.org/gsntour Pronounced “We Do” the WWWEDU listserv is one of the oldest gathering places for educators to exchange ideas about using the Webto support learning

WWW 4 Teachers
http://4teachers.org/tools Online community for teachers integrating technology in the classroom; includes online tools, PBL checklist and other resources

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น