วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด เอกสารแนะแนวการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ดาวน์โหลด เอกสารแนวแนะแนวการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมสําคัญที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสม ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ ทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงาน แนะแนวทําหน้าที่แนะแนว ให้การปรึกษาด้านการศึกษา อาชีพ การมีงานทํา ส่วนตัวและสังคม ซึ่งจาก สถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการจัดทําแผนพัฒนา การแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ มุ่งให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่สําคัญจําเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นทิศทางให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันในการนําปรับประยุกต์ไปใช้ในการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน

การจัดกิจกรรมแนะแนวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ต้องมีการปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับสถานการณ์เช่นเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้วิเคราะห์แนวทาง การจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เลือกนําไปใช้ใน การจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนที่ครอบคลุมขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้ง 3 ด้าน คือ การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวด้านอาชีพ และการแนะแนวส่วนตัวและสังคม ที่สอดคล้องกับบริบท ความพร้อมของนักเรียนและโรงเรียน

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]