วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางการจัดการเรียนการสอน COVID-19

แนวทาง การจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาด ในวงกว้าง โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์ และประกาศให้โรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศเร่งรัด การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19. และสําหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อจํานวนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อในแต่ละวันจะมีจํานวน ลดน้อยลง แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจวางใจได้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง ของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ต่อสุขภาพ ต้องให้ความสําคัญตั้งแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล โดยเฉพาะในประชาชน กลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจําตัว รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึง ความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทํา แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจํานวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการท่ีไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ในกลุ่มเด็ก เนื่องจากพบว่าการติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดง ค่อนข้างน้อย ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับบ้าน อาจทําให้ การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบ้าน หากมี การระบาดในกลุ่มเด็กขึ้น

จะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุ ที่ติดเชื้อจากเด็ก ดังนั้น หากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อในกลุ่มเด็ก เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเด็กเป็นกลุ่มท่ีต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชื้อ เป็นอย่างมาก มาตรการในการเปิดเทอม จึงมีความสําคัญมากในการควบคุมการระบาด การวางแผนเปิดเทอมจึงต้องม่ันใจว่า สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรค ในเด็กนักเรียนได้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]