วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

10 มิ.ย. 2020
3623

ความสำคัญของภาษาอังกฤษและวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษและวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูนั้น มีเหตุผลดังนี้ ในโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญ เป็นภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใน โลกใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือทำการค้าระหว่างกัน หลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ซึ่ง สอดคล้องกับ (Fox News Point, 2018) ได้จัดอันดับ “10 อันดับภาษาที่ใช้พูดมากที่สุดในโลก” จึงนับได้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางภาษาหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารให้กับประชาคมโลก ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กำหนดไว้ในข้อที่ 34 ภาษาที่ใช้ทำงานในอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ “working language” (กรมอาเชียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2558) ดังนั้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สำหรับการติดต่อสื่อ และแสวงหาความรู้ หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาต่งประเทศ จึงมีความมุ่งหวังให้ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา ความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 221)

จากความสำคัญดังที่ได้กล่าวมานี้ วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ ควรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเข้าใจ และความสามารถในการจดจำ ความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถคันคว้า และเพิ่มความรู้ต่างๆ ในอนาคตพัฒนาให้นักเรียนได้เกิดทักษะอ่าน และจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]