วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืน

29 พ.ค. 2020
208

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืน

             การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืนโรงเรียนต้อง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

         1.  ด้านมีวินัยนอบน้อมพร้อมซื่อสัตย์ 

         2.  ด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         3.  ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม                                                                       

              ด้านมีวินัยนอบน้อมพร้อมซื่อสัตย์  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนาผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านวินัยคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   กำหนดคุณลักษณะเป้าหมาย  ๕  ด้าน  ได้แก่  มีวินัย   ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริตและมีความเมตตากรุณา  ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืน เช่น  โครงการคุณธรรมนำความรู้   บรรพชาสามเณร  อบรมผู้นำ   บันทึกความดี  ยกย่องชมเชย   ประกวดมารยาท    สืบสานวัฒนธรรม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น

                ด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนาผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย กำหนดคุณลักษณะเป้าหมาย  ๔  ด้าน  ได้แก่ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียนความขยันหมั่นเพียร ทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง  ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืน เช่น  โครงงานวิชาการ      นิทรรศการต่างๆ      กระบวนการเรียนรู้  การสืบค้น  การนิเทศแบบ  บูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์ IT โรงเรียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

                ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนาผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    กำหนดคุณลักษณะเป้าหมาย  ๖  ด้าน  ได้แก่ จิตสาธารณะ

การให้  การทำงานเป็นทีม รักโรงเรียน เคารพในสิทธิของผู้อื่น ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  ตนเอง  ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ยั่งยืน เช่น บริการสังคม  บำเพ็ญประโยชน์  สภานักเรียน  ลูกเสือเนตรนารี  เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


Loading...