วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ก.ค.ศ.ออกประกาศหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย 2563

23 พ.ค. 2020
509

ก.ค.ศ.ออกประกาศหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563

ภาค ก 200 คะแนน (สอบปรนัย)
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
– ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ภาค ข 200 คะแนน (สอบปรนัย)
– มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
– วิชาเอก 100 คะแนน
– กฎหมาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน

ภาค ค 100 คะแนน
– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ https://otepc.go.th/th/content_page/download/91/2968/17.html


Loading...