วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ตัวอย่างการเขียนรายงาน OBEC Awards

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self report) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมมีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่างการเขียนรายงาน OBECAward2020


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง การประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และหน่วยงาน ในระดับชาติ ภาค เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคล ในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษา ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป็นตัวอย่างที่ดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำคู่มือการประเมิน ประกอบด้วย

1. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการพลเรือนสามัญภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยอดเยี่ยมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม

3. คู่มือการประเมินลูกจ้างแตะข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยมภายในสถานศึกษา และ สถานศึกษายอดเยี่ยม

4. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการครูยอดเยี่ยมและสถานศึกษายอดเยี่ยมภายในสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ

การคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้น ผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงาน สถานศึกษาสามารถเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม การบริหารจัดการยอดเยี่ยม และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น หลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และแบบประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการประเมินในระดับต่าง ๆ ได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของรางวัลทรงคุณค่าดังกล่าว

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 1

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 2

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 3

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]