วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ตัวอย่าง ประเด็น PLC ภาษาอังกฤษกับ Active learning

ตัวอย่าง ประเด็น PLC ภาษาอังกฤษกับ Active learning

ประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนา

            รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ

สาเหตุของปัญหา

            นักเรียนไม่เข้าใจโครงสร้างของลำดับการเขียนเหตุการณ์ในอดีตโดยการใช้ since กับ for

            นักเรียนขาดความใส่ใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ความรู้หรือหลักการที่นำมาประยุกต์ใช้/แนวทางการแก้ไขปัญหา

ครูร่วมเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเข้าใจโครงสร้างของลำดับการเขียนเหตุการณ์ในอดีตโดยการใช้ since กับ forของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการให้นักเรียนรู้จากแผนการจัดกิจกรรมกรเรียนรู้แบบ active learningนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ ฝึกเขียนประโยค และสรุปบทเรียน

กิจกรรมที่ได้ร่วมทำ(อธิบายลักษณะของกิจกรรม)

ผู้สอนหลัก (model teacher) ได้นำเสนอปัญหาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม PLC รับทราบ คือ นักเรียนไม่เข้าใจโครงสร้างของลำดับการเขียนเหตุการณ์ในอดีตโดยการใช้ since กับ forจากนั้นผู้เชี่ยวชาญ (expert) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (mentor) และครูร่วมเรียนรู้ (buddy teacher) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้สอนหลักนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่นวิธีการใช้สื่อการสอน วิธีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการดึงดูดความสนใจผู้เรียนก่อนเรียน

ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม

            ผู้สอนหลักมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเป็นวิธีการที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสมาชิกในกิจกรรมplc

แนวทางการนำความรู้ไปใช้

         ครูสามารถนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปปรับใช้ในการสอนโครงสร้างของลำดับการเขียนเหตุการณ์ในอดีตโดยการใช้ since กับ for สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมกับปัญหาอื่นๆ ที่มีสาเหตุของปัญหาคล้ายคลึงกันได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
Katthip​ Khajornnart​ เมื่อ 21/04/2020 12:57

Thanks….. คุณ​คือครูมืออาชีพสู่อาชีพครูคนอื่นๆจริงๆ

ขอบคุณครับผม