วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่าง ประเด็น PLC ภาษาไทย

21 เม.ย. 2020
10094

ตัวอย่าง ประเด็น PLC ภาษาไทย

ประเด็นการพัฒนา/ประเด็นการพัฒนา

         เพื่อพัฒนาการเรียน การอ่าน การเขียนภาษาไทยตั้งแต่เริ่มต้นใน แม่ ก กา

สาเหตุของการพัฒนา

         นักเรียนสามารถที่จะเริ่มต้นเรียนรู้แม่ ก กา ได้ทุกคน

ความรู้หรือหลักการที่นำมาประยุกต์ใช้/แนวทางการแก้ไขการพัฒนา

         ในการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนหลักรับฟัง ครูร่วมเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเรื่องการเรียน แม่ ก กาของนักเรียน โดยการให้นักเรียนรู้จากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน จากแผนการสอนของครูผู้สอนที่นำ กระบวนการสอนแบบBackward Designการใช้สื่อการสอนที่ดึงดูดและเป็นที่สนใจของผู้เรียน

กิจกรรมที่ได้ร่วมทำ(อธิบายลักษณะของกิจกรรม)

ในการประชุมผู้สอนหลัก (model teacher) ได้นำเสนอการพัฒนาเรื่องการพัฒนาการเรียนเริ่มต้นจาก แม่ ก กา ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม PLC รับทราบในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา จากนั้นผู้เชี่ยวชาญ (expert) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (mentor) และครูร่วมเรียนรู้ (buddy teacher) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรื่องการเรียน แม่ ก กาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้สอนหลักนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และร่วมกันวางแผนเพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมเตรียมการสอน

ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม

         ผู้สอนหลักมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเรียน แม่ ก กาโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้Backward Designโดยเป็นวิธีการที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสมาชิกในกิจกรรมplc ในครั้งนี้ ครูผู้สอนหลักเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อรับการ plc ในขั้นที่ 2 ต่อไป

แนวทางการนำความรู้ไปใช้

            ครูสามารถนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบBackward Design ผู้สอนจำเป็นที่จะต้องจัดหาสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนที่มีผลต่อการสอนภาษาไทยในเรื่องของการเรียน แม่ ก กาและนำมาปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมด้วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
5 ความคิดเห็น
นางรุ้งรดา มูลมี เมื่อ 21/04/2020 13:23

การศึกษาPLC ภาษา เพื่อต่อยอดความเข้าใจ การทำPLCครั้งต่อไป เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะ

ขอบคุณครับผม

ขอบคุณมากนะคะ

ผุสดี จิตหวัง เมื่อ 21/04/2020 13:23

รบกวนขอไฟล์บ้างได้ไหม๊คะ