วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่าง ประเด็น PLC อนุบาล

21 เม.ย. 2020
12253

ตัวอย่าง ประเด็น PLC อนุบาล

ประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนา

            ในภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนครูเชียงราย มีนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน ในช่วงพักกลางวัน หลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหาร นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกต้อง และไม่ถูกที่

สาเหตุของปัญหา

            นักเรียนมีพฤติกรรมทิ้งขยะไม่เป็นที่

            นักเรียนขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะในสถานที่ต่างๆ

ความรู้หรือหลักการที่นำมาประยุกต์ใช้/แนวทางการแก้ไขปัญหา

ครูร่วมเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่พฤติกรรมทิ้งขยะไม่เป็นที่ โดยใช้กิจกรรมเขต 3 สี มาใช้ในการพัฒนานักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ ๓

กิจกรรมที่ได้ร่วมทำ(อธิบายลักษณะของกิจกรรม)

ผู้สอนหลัก (model teacher) ได้นำเสนอปัญหาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม PLC รับทราบ คือ เรื่องพฤติกรรมทิ้งขยะไม่เป็นที่ และนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมทิ้งขยะกับเขต 3 สี จากนั้นผู้เชี่ยวชาญ (expert) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (mentor) และครูร่วมเรียนรู้ (buddy teacher) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สอนหลักนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในตอนพักกลางวันของนักเรียน

ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม

            ผู้สอนหลักมีแผนการจัดกิจกรรมทิ้งขยะกับเขต 3 สี  โดยเป็นวิธีการที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสมาชิกในกิจกรรมplc

แนวทางการนำความรู้ไปใช้

         ครูสามารถนำกิจกรรมทิ้งขยะกับเขต 3 สีไปปรับใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ทั้งตอนเช้า เที่ยง เย็นและก่อนกลับบ้าน  ภายในโรงเรียนในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมกับปัญหาอื่นๆ ที่มีสาเหตุของปัญหาคล้ายคลึงกันได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4.8]
1 ความคิดเห็น
วันฮาบีบะห์ อับดุลเลาะ เมื่อ 21/04/2020 13:45

อยากทราบชื่อโรงเรียน