วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กคศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิหะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อ ง.๒ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ โดยในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมงสำหรับขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมงสำหรับขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเซี่ยวชาญพิเศษ โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงาน ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learming Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง ต่อมาส่วนราชการ แจ้งว่า หลังจากประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ในระยะเริ่มแรกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ส่วนใหญ่ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

จึงขอให้ ก.ค.ศ. หิจารณาแนวทางการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) นั้น กคศ พิจารณาแล้วมีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ด กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบ ตามที่ กค.ศ. กำหนด สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชการและวิชาชีพที่ไมใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุหัฒนา กำหนดหรือหลักสูตรที่ กคศ. รับรอง มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ได้ ทั้งนี้ หากมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครบตามที่ กค.ศ. กำหนด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แล้ว ไม่สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้ และได้กำหนดแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]