วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

หนังสือรับรอง กรณีไม่มีชั่วโมง PLC

หนังสือการรับรองชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพแทน PLC ตามหนังสือ 0111

ตามที่ ก.ค.ศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อ 2.2 ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ โดยในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง สำหรับขอวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมงสำหรับขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ซึ่งส่วนราชการ แจ้งว่า หลังจากประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 ในระยะเริ่มแรกข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ส่วนใหญ่ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงขอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาแนวทางการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนดหรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้หากมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครบตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด แล้วไม่สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้และได้กำหนดแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]