วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

คู่มือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1

คู่มือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นการชี้แจงแนวทาง การดำเนินการประมินความสมาถดันการอ่านของผู้เรียน โดยมีกรปรับแก้และเพิ่มเติมนื้อหาบางส่วน จากเอกสาร คู่มือในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนกางการบริหารจัดการในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาสาระของคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย เหตุผลและความสำคัญ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน การประกาศผลการประเมิน โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การแปลความหมายของผลการประเมิน กรอบแนวคิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การบริหาร การจัดสอบระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดสอบระดับสนามสอบ เอกสารในการจัดสอบ การรายงานผล การสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์สอบ และรายสังกัด

สำนักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดสอบ โดยยึดแนวทางตามคู่มือการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมิน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำไปวางแผนปรับปรุง และพัฒนา ได้อย่างดีต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ldRqPbMynwYv-Kug4trCmm12jugFLcwt

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น


เรื่องที่เกี่ยวข้อง