วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ตัวอย่างหลักฐานและร่องรอย SAR ครู

ตัวอย่างหลักฐานและร่องรอย SAR ครู ตัวอย่าง บันทึกหลักฐานร่องรอย ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ SAR เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) (เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยให้ประเมิน ตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป)

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

            การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำหลักสูตร และหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดีคนก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการรู้ด้วย วิธีการรูปแบบที่ หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

            การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน

2) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน

3) หลักฐานการประเมินผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน

4) วุฒิบัตร เกียรติบัตรโล่ เอกสารคำสั่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน

– เอกสารการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชาที่สอน

– เอกสารโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้รายวิชาที่สอน

– เอกสารคำสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร

– เอกสารแบบประเมินหลักสูตร

– เอกสารแผนการสอน

– เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน
– การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา Buddy Supervision

– เอกสาร ปพ.5 แบบบันทึกคุณภาพผู้เรียน

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.2 การจัดการเรียนรู้

            การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

            การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learing) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

1) ใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้จากสถาบันทางวิชาการที่ กค.ศ.กำหนด

2) วุฒิบัตร, เกียรติบัตร, ใบรับรอง, โล่, รางวัล หรือหลักฐานการศึกษาต่อ

3) หนังสือเชิญ คำสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ

4) เอกสารทางวิชาการที่ศึกษา

5) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

6) เอกสาร หลักฐาน อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารแบบวิเคราะห์หลักสูตร

– เอกสารหน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน และแบบประเมินผลหน่วยการเรียนรู้

– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน (กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายพร้อมร่องรอยผลงานนักเรียน)

– เอกสารนิเทศการสอน

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์

            จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร          จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (EP) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือการบำบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและสหวิชาชีพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ตลอดจนกำหนดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร

            จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) เป็นการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการบำบัดฟื้นฟูเป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบัดพื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

            จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ เป็นการกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล

หลักฐานและร่องรอย ดังนี้

1) หลักฐานร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการ

วิจัย หรือการดำเนินการวิจัย

2) หลักฐานร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

– เอกสารแผนการสอนครบองค์ประกอบหลักหลายวิธีพร้อมร่องรอยผลงานนักเรียนและบันทึกหลังสอน

– บันทึกการสอน (นำไปสู่การรวมกลุ่ม PLC เพื่อแก้ปัญหา)

– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน

– เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)

– กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา
– การแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

            กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ คือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลาย ที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

1) แผนการจัดการเรียนรู้

2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้

3) หลักฐานหรือร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

4) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำ

5) หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน (นำไปสู่การรวมกลุ่ม PLC เพื่อแก้ปัญหาโดยมีรูปแบบการสอนที่สังเคราะห์จากองค์ความรู้หรือจากการพัฒนา จกการ PLC แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับตามรูปแบบ)

– เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ นวัตกรรมครู (แบบฝึกคู่มือการจัดกิจกรรม/สื่อ ppt CAI ฯลฯ)

– เอกสารร่องรอยการใช้สื่อการสอน
– เอกสารรูปภาพประกอบกิจกรรม การใช้นวัตกรรมและสื่อการสอน

– ผลงานผู้เรียน

– เอกสารนิเทศการสอน วิธีการสอน

– เอกสารภาพกิจกรรมบันทึกแนะแนวชั้นเรียน หรือการโฮมรูม

– ผลงานนักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2562

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

            คุณภาพผู้เรียน คือผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

1) ผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง

– เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน

– สรุปผลสัมฤทธิ์

– สรุปผลงานจากการแข่งขันต่าง ๆ

– ผลงานผู้เรียน

– โล่ เกียรติบัตร

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

            คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

1) ผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง

– เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน

– สรุปผลสัมฤทธิ์

– สรุปผลงานจากการแข่งขันต่าง ๆ

– ผลงานผู้เรียน

– โล่ เกียรติบัตร

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

            การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือก

คัดสรร ใช้ สร้าง และพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

2) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

3) หลักฐานร่องรอยการประเมินผล การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ที่มีบริบทใกล้เคียง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารสื่อ นวัตกรรม ทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้

– เอกสารเกียรติบัตร

– เอกสารแบบประเมินสื่อ นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ

– เอกสารบันทึกเผยแพร่ (เพจ,ไลน์,เว็บไซต์)

– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

– การนำเสนอระดับชาติ, นานาชาติ

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

         การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนทศที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้า และพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

1) แผนการจัดการเรียนรู้

2) หลักฐานร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด และประมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การให้คะแนน

4) ภาระงาน ชิ้นงานของผู้เรียน

5) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบการประเมินสภาพจริง

– เครื่องมือที่ใช้วัดผลต่าง ๆ เช่น

1. เอกสารแผนการสอน บันทึกหลังสอน

2. เอกสารการประเมินสภาพจริง

3. เอกสารแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด

4. เอกสารกระบวนการวิเคราะห์และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

5. เอกสารแสดงแบบวิเคราะห์ข้อสอบ

6. แบบสังเกต

7. แบบบันทักคะแนน

8. แบบประเมินกิจกรรม

9. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

            การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการแก้ปัญหา หรือพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

1) หลักฐานร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการ

วิจัย หรือการดำเนินการวิจัย

2) หลักฐานร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำตรวจสอบจากแฟ้มเอกสารหลักฐานการบริหารจัดการชั้นเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารวิจัยในชั้นเรียน

– เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

– เอกสารการสอนเสริม

– เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)

– นวัตกรรมประกอบงานวิจัย

– ผลงานผู้เรียนที่เกิดจากการวิจัย

– รายงานผลการวิจัย

– เผยแพร่นำเสนอระดับเครือข่าย/ระดับชาติิ

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

         ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศสภาพ แวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษา แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง

         การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา หมายถึง การดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้เรียนประจำชั้น หรือประจำวิชาที่รับผิดชอบตรวจสอบจาก แฟ้มเอกสาร หลักฐาน การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้น หรือประจำวิชา

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารชั้นเรียนต่างๆ

– แบบ ปพ. แบบประเมินผู้เรียน

– หลักสูตรสถานศึกษาพร้อมคู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องตามระดับชั้น

– แผนการจัดการเรียนรู้

– คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล

– หลักฐานการวัดและประเมินผล

– หลักฐานการสอนซ่อมเสริม

– งานวิจัยในชั้นเรียน

– การจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

– ตารางการจัดการเรียนรู้

– ตารางเวรทำความสะอาดห้องเรียน

– มุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุมหนังสือ, มุมนันทนาการหรือมุมสบาย, ข้อตกลงประจำห้องเรียน, มุมสุขภาพที่

  แสดงผลงานนักเรียน, ชั้นวางสิ่งของนักเรียน, การตกแต่งบรรยากาศในห้องเรียนคำวัญ, สมุดข้อมูล,

  บันทึกการตรวจสุขภาพบันทึก ตารางน้ำหนักส่วนสูง

– ป้ายแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบรายบุคคลและแบบสรุปรวมป้ายนิเทศ, ป้ายชื่อครูประจำชั้น

  ป้ายชั้นเรียน, ป้ายแสดงการมาเรียนประจำวันของนักเรียน, ชื่อสมาชิกในชั้นเรียน

– สัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

– วันเดือนปีปฏิทินหรือปฏิทินปฏิบัติงาน

– เอกสารประจำวิช

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

            การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำ และใช้สารสนเทศของผู้เรียนจัดทำโครงการ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

         การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน

– เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

– เอกสารเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ

– เอกสารการเยี่ยมบ้าน, กรณีศึกษา, การคัดกรองนักเรียน,การแนะแนว, การวิจัย, รวมถึงภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง

         การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และวิชาชีพครูโดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึษา หรือส่วนราชการตันสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาซีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
        
การพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่งเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยนำความรู้ ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตรวจสอบจาก แฟ้มเอกสารแสดงหลักฐาน และร่องรอย หลักฐานการพัฒนาตนเอง

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้

            แฟ้มเอกสารหลักฐาน การพัฒนาตนเอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

– เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
– เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร
– เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ
– เอกสารบันทึกการค้นคว้า
– เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
– เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
– เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณต่างๆ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

            การพัฒนาวิชาชีพ กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

หลักฐานและร่องรอย มีดังนี้
        
การพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
– เอกสารแบบบันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
– รายงานผล PLC
– การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้สู่แผนการจัดการเรียนรู้/การวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรมครู (ผลจากด้านที่ 3 นำไปพัฒนาผู้เรียนตามด้านที่ 1)
– นวัตกรรมการเข้าร่วม PLC
– หลักฐานการสร้างเครือข่าย PLC
– หลักฐานการบันทึกการเป็นวิทยากรแก่ครูทั้งในและนอกสถานที่
– หลักฐานการเป็นวิทยากรในระดับเครือข่าย/ระดับชาติ
– นวัตกรรมจากการสังเคราะห์ความรู้ 5 เรื่อง/ปี (ร่องรอยนำไปใช้สอน)
– เอกสารแบบฝึกต่างๆ หรือใบงาน และอื่น

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 3]