การพิมพ์สูตร ค่าสถิติ การคำนวณต่างๆ ในบทที่ 3 การวิจัย

การทำวิจัยสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การคำนวณต่างๆ บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย

วันนี้แอดมินครูเชียงรายเลยมาแจกสูตรที่เราใช้กันบ่อยๆให้เพื่อนครูได้ดาวน์โหลดนำไปใช้งานกันครับผม สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างเลยครับผม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.1 ร้อยละ (Percentage)

1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ซึ่งใช้สูตร (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ.2543,หน้า 73)

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2546,หน้า 103)

2.สถิติหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

2.1 ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา (IOC) ด้วยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.2543,หน้า 82) จากสูตร

2.2 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (P) ใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี.2544,หน้า 221)

2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน

2.4 การคำนวณหาค่าอำนาจจำแนก ( r ) ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)

3. สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตรการทดสอบค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples) (ชูศรี วงศ์รัตนะ.2544,หน้า 190-201)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *