วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)

แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน มี 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร เช่น
            1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน
            2) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
            3) หลักฐานการประเมินผล การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้/รายวิชาที่สอน
            4) วุฒิบัตร เกียติบัตร โล่รางวัล คำสั่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
            – เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน
            – เอกสารคำสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร
            – เอกสารแบบประเมินหลักสูตร
            – เอกสารแผนการสอน
            – เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน

ตัวชี้วัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
1) ใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้จากสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2) วุฒิบัตร, เกียรติบัตร, ใบรับรอง, โล่, รางวัล หรือหลักฐานการศึกษาต่อ
3) หนังสือเชิญ คำสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ
4) เอกสารทางวิชาการที่ศึกษา
5) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
6) เอกสาร หลักฐาน อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
– เอกสารแบบวิเคราะห์หลักสูตร
– เอกสารหน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
– เอกสารนิเทศการสอน และนิเทศแผน
– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์

จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) คือ การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการบำบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่าง เป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ คือ การกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการ เล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำ

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสารแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
– เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
3) หลักฐานหรือร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
4) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำ
5) หลักฐานและร่องรอย อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
– เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ
– เอกสารร่องรอยการใช้สื่อการสอน
– เอกสารนิเทศการสอน วิธีการสอน
– เอกสารบันทึกแนะแนวชั้นเรียน หรือการโฮมรูม
– เอกสารรูปภาพประกอบกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
เตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง
– เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
2) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ แหล่งเรียนรู้
3) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง เรียนรู้ไประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง
4) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
– เอกสารเกียรติบัตร
– เอกสารแบบประเมินสื่อ
– เอกสารบันทึกเผยแพร่
– เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การให้คะแนน
4) ภาระงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
5) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– ข้อสอบ แบบทดสอบ การประเมินสภาพจริง
– เครื่องมือที่ใช้วัดผลต่าง ๆ เช่น เอกสารแผนการสอน บันทึกหลังสอน เอกสารการประเมินสภาพจริง เอกสารแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด เอกสารแสดงชิ้นงานนักเรียน และเอกสารแสดงแบบวิเคราะห์ข้อสอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำตรวจสอบจากแฟ้มเอกสารหลักฐาน การบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสารวิจัยในชั้นเรียน
– เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
– เอกสารการสอนเสริม
– เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีจำนวน 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรีย
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่
– เอกสารแสดงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มุมสื่อต่าง ๆ
– เอกสารทะเบียนสื่อ
– เอกสารแสดงรูปภาพที่เด็กมีส่วนร่วม
– เอกสารแสดงผลงาน ชิ้นงานนักเรียน หรือแฟ้มสะสมงานนักเรียน
– สารสนเทศชั้นเรียน เช่น การโฮมรูม, การทำความดี, การจัดบอร์ด, ข้อตกลงในห้องเรียน,บอร์ดผลงานเด็ก

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน
– เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
เอกสารเกี่ยวกับทุนต่างๆ , การเยี่ยมบ้าน, กรณีศึกษา, การคัดกรองนักเรียน,การแนะแนว, การวิจัย, รวมถึงภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
– เอกสารชั้นเรียนต่างๆ
– เอกสารประจำวิชา

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีจำนวน 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอ
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่
– เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
– เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร
– เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ
– เอกสารบันทึกการค้นคว้า
– เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
– เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
– เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณต่างๆ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่
– เอกสารแบบบันทึก PLC
– เอกสารแบบฝึกต่างๆ หรือใบงาน และอื่น ๆ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]
2 ความคิดเห็น

เยี่ยมมากค่ะ

กฤษฏา เมื่อ 02/03/2020 20:58

ขอบคุณครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง