วันพุธ, 8 เมษายน 2563

ประเภทของคำถาม

ประเภทของคำถาม

ความจำเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม

    – ถามชื่อ คำแปล ความหมาย ตัวอย่าง ถามตรงข้าม

ความจำเกี่ยวกับสูตรกฎ ความจริง ความสำคัญ

– ถามสูตรกฎ เนื้อเรื่อง ขนาดจำนวน สถานที่ เวลา คุณสมบัติ วัตถุประสงค์ สาเหตุและผลที่เกิด ประโยชน์และคุณโทษ สิทธิหน้าที่

ความจำเกี่ยวกับวิธีการ

– ถามแบบฟอร์ม ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ลำดับขั้น แนวโน้ม ชนิดประเภท  ถามเข้าพวก ถามต่างจากพวก ถามเกณฑ์ ถามวิธี ถามการปฏิบัติ ถามเปรียบเทียบ

ความจำเกี่ยวกับความคิดรวบยอด

– ถามหาคติหรือหลักของเรื่อง การขยายคติหรือหลักของเรื่อง หลักวิชาและขยายหลักวิชา  ถามทฤษฎีโครงสร้าง

คำถามประเภทความเข้าใจ

ถามแปลความ

– แปลความหมายของคำตามนัยของเรื่อง แปลความหมายกลุ่มคำ ยกตัวอย่างที่แปลกใหม่ เปรียบเปรย

– แปลความหมายภาพและวัตถุสิ่งของ สัญลักษณ์ สูตรกฎ กราฟ และตาราง พฤติกรรมและพฤติการณ์

– แปลถอดความ ต่างลักษณะ ต่างภาษา

ถามตีความ

– ตีความหมายของเรื่องและข้อเท็จจริง

ถามขยายความ

– ขยายความแบบจินตภาพ พยากรณ์ สมมติ และอนุมาน

คำถามประเภทการนำไปใช้

ถามความสอดคล้อง

– หลักวิชากับตัวอย่างของจริง ตัวอย่างกับตัวอย่าง

ถามขอบเขตหลักวิชาและการปฏิบัติ

– ขอบเขตเงื่อนไขหลักวิชาและการปฏิบัติ ข้อยกเว้นของหลักวิชาและการปฏิบัติถามให้อธิบายหลักวิชา

ถามให้แก้ปัญหา

– ถามให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แก้ปัญหาตามหลักวิชา

ถามเหตุผลของการปฏิบัติ

– ถามให้ตรวจสอบแก้ไข วินิจฉัย คัดเลือก

คำถามประเภทการวิเคราะห์

วิเคราะห์ความสำคัญ

– ถามให้วิเคราะห์ชนิดตามเกณฑ์

– ถามวิเคราะห์สิ่งสำคัญของเรื่อง ถามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์

– ถามให้วิเคราะห์เลศนัย

วิเคราะห์ความสัมพันธ์

– ถามความสัมพันธ์ได้กี่ลักษณะ  ใช้อะไรเป็นต้นเรื่อง และสัมพันธ์กันแง่ใด

วิเคราะห์หลักการ

– วิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์หลักการ

คำถามประเภทการประเมินค่า

ถามให้ประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน

– ประเมินความถูกต้องเที่ยงตรงของเรื่อง

– ประเมินความเป็นเอกพันธ์ของเรื่อง

– ประเมินความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

– ประเมินความเหมาะสมของวิธีการและการปฏิบัติ

– ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ผลสรุป

ถามให้ประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายนอก

– ประเมินโดยสรุป

– ประเมินโดยการเปรียบเทียบ

– ประเมินกับมาตรฐาน

– ประเมินความเด่นและความด้อย

คำถามการสังเคราะห์และสร้างสรรค์

สังเคราะห์ข้อความ

– สังเคราะห์โดยการพูด การเขียน และการแสดง

สังเคราะห์แผนงาน

สังเคราะห์ความสัมพันธ์

สร้างสรรค์ข้อความ

– สร้างสรรค์ข้อความที่มีความแปลกใหม่ เป็นประโยชน์ ยืดหยุ่น และคล่อง

สร้างสรรค์แผนงานและผลงาน

– สร้างสรรค์แผนงานที่มีความแปลกใหม่ ผลิตหรือสร้างผลงานที่มีประโยชน์และแปลกใหม่

คำถามขั้นต่ำ

คำถามที่เป็นการถามความรู้ความคิดในขั้นต่ำเป็นการถามในขั้นการจำ การเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ในขั้นต้น ๆ

คำถามในระดับต่ำมีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่อไปนี้  

1 ประเมินความเข้าใจและความพร้อมของนักเรียน   

2 วินิจฉัยจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน

3 ทบทวนหรือสรุปเนื้อหา

คำถามขั้นสูง

คำถามขั้นสูงเป็นการถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ที่ซับซ้อน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมินค่า และทักษะการสร้างสรรค์  

คำถามขั้นสูงมีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่อไปนี้  

1  กระตุ้นนักเรียนให้คิดลึกซึ้งและคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

2  การแก้ปัญหา  

3  กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายโต้แย้ง  

4  กระตุ้นนักเรียนให้รู้จักค้นคว้า เสาะแสวงหา ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง


Loading...