วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมประวัติ ผลงานที่ได้ปฏิบัติ  และชิ้นงานที่ประทับใจหรืองานที่แสดงความก้าวหน้าของนักเรียน รวมทั้งรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลของตนเอง  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความพยายาม แรงจูงใจ ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งการเก็บผลงาน/หลักฐานในรูปแฟ้มสะสมงานทำให้สะดวกต่อการค้นหา และนำไปใช้ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ควรแยกเป็นแฟ้มสะสมผลงานตามระดับช่วงชั้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสนใจ และทักษะความสามารถของนักเรียนได้ชัดเจน จนสามารถรวบรวมผลงาน และประมวลผลงาน ความรู้ ความสามารถของนักเรียน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการเลือกอาชีพในอนาคตต่อไป

         ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลของตนเองในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน


Loading...