PORTFOLIO

การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) สำคัญหรือไม่

ในการสอบ การแข่งขันการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอบภาค ค นั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) นั่นเองครับผม ซึ่งถ้าหากเรามาดูความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ก็หมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูลที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลดังกล่าว จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าของ PORTFOLIO นั่นเองครับ แฟ้มสะสมผลงานยังมีประโยชน์ในการเป็นเอกสารประกอบการประเมินคุณลักษณะหรือผลการปฏิบัติงาน การสอบสัมภาษณ์เข้ารับราชการ การสอบคัดเลือกเข้าทำงาน การสอบเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างมาก สำหรับการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. มีการกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจเอกสาร ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน บุคลิกภาพ คุณลักษณะความเหมาะสมของผู้ที่จะเป็นครู ท่วงที วาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติต่อวิชาชีพ หรือที่เราเรียกกันว่า การสอบ ภาค ค นั่นเอง ดังนั้น แฟ้มสะสมผลงาน หรือ PORTFOLIO ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จึงควรจัดทำด้วยความประณีต ดูดี ไม่หนาเกินไป ไม่บางจนเกินไป […]

Loading...