ขอบเขตการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ขอบเขตการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

              การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงต้องพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร รับ-ส่งสาร ใช้ภาษาถ่ายทอด ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือเพื่อตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการแก้ปัญหา บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม และแสดงความคิด และถ่ายทอดในชีวิตประจำวันได้
  2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ จนตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้
  3. สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญโดยนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขได้ตามวัยอย่างเหมาะสม
  4. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและทำงานกับผู้อื่นได้โดยการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่เผชิญได้โดยวิธีที่เหมาะสม
  5. สามารถใช้เทคโนโลยีไปพัฒนาตนเองแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน

            การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้น > ใช้ผลการประเมินปลายปี

การตัดสินผลการประเมินเพื่อจบระดับการศึกษา > ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา

เกณฑ์การตัดสินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี ๔ ระดับ  ดังนี้

ดีเยี่ยม   หมายถึง           อธิบาย แสดง ปฏิบัติ และยกตัวอย่างอย่างน้อยได้ 3 ข้อขึ้นไป

ดี          หมายถึง           อธิบาย แสดง ปฏิบัติ และยกตัวอย่างอย่างน้อยได้ 2 ข้อขึ้นไป

ผ่าน      หมายถึง           อธิบาย แสดง ปฏิบัติ และยกตัวอย่างอย่างน้อยได้ 1 ข้อขึ้นไป

ไม่ผ่าน   หมายถึง           ไม่สามารถอธิบาย แสดง และปฏิบัติ และยกตัวอย่างได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *