แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของผู้เรียน

1.     รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
1.1     ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้และบอกความหมายของเพลงชาติ
1.2     ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3     เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4     เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาและเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน
1.5     เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ชื่นชมในพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

2.     ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1     ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
2.2     ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทำความผิด ทำตาม  สัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู
2.3     ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์

3.     มีวินัย รับผิดชอบ
3.1     ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบ

4.     ใฝ่เรียนรู้
4.1     ตั้งใจเรียน
4.2     เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3     เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
4.4     ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
4.5     บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้

4.6            แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.     อยู่อย่างพอเพียง
5.1     ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2     ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3     ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6.     มุ่งมั่นในการทำงาน
6.1     มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2     มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ

7.     รักความเป็นไทย
7.1     มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2     เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

8.     มีจิตสาธารณะ
8.1     รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน
8.2     อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
8.3     รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียนชุมชน 8.4      เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ดาวน์โหลด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *