วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

20 ก.พ. 2020
879

รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การจัดทำเอกสารในรูปแบบรายงานวิจัย

 • ปก (ไม่นับ)

– ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย

– ระบุชื่อ – สกุล และตำแหน่งผู้วิจัย

– ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน

 • สารบัญ (ไม่นับ)

ระบุรายการและเลขหน้าของหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยที่ปรากฏในเล่มรายงานวิจัย

 • บทคัดย่อ

– ระบุชื่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทย

– ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย

– ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้วิจัย

– ระบุการศึกษาสูงสุดของผู้วิจัย

– ระบุสถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail (ถ้ามี) ให้ชัดเจน

– ระบุปีที่ทำวิจัยเสร็จ (เป็นงานวิจัยระหว่างปี xxxx – xxxx)

เนื้อหาบทคัดย่อ ระบุข้อความเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร/
กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ (ถ้ามี) การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัย

 • หลักการความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

ระบุเหตุผลที่มาของปัญหาวิจัย ความจำเป็นและความสำคัญของเรื่องที่ทำการวิจัยให้มีรายละเอียดพอสังเขป

 • แนวคิด/ทฤษฎี

ระบุแนวคิด/ทฤษฎี ที่นำมากำหนดหรือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย

 • กรอบแนวคิดการวิจัย

เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย

 • วัตถุประสงค์การวิจัย

ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย

 • สมมติฐานการวิจัย

ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

 • ตัวแปรและนิยามตัวแปร

ระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรที่สำคัญ

 • ประชากร

ระบุจำนวน/รายละเอียดของประชากร

 • กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา

ระบุกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา และวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา

 • เครื่องมือวิจัย

ระบุขั้นตอนการสร้าง/การตรวจสอบเครื่องมือ และระบุประเภทของเครื่องมือวิจัย เช่น 
แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

 • การวิเคราะห์ข้อมูล

ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณต้องระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

 • ผลการวิจัย

ระบุหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผลที่วิเคราะห์แล้ว/วิเคราะห์ความสำคัญของผลการวิจัย หรือเป็นการใช้ผลการวิจัย

 • การอภิปรายผล

ระบุการนำผลการวิจัยต่างๆที่ได้มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต รวมทั้งเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่าง ๆ

 • ข้อเสนอแนะ

ระบุข้อเสนอแนะที่เป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย

 • การนำผลการวิจัยไปใช้

ระบุการนำผลไปใช้ในทางปฏิบัติ (การพัฒนา/แก้ปัญหา) และการนำไปใช้ในทางวิชาการ

 • บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

ระบุรายการที่อ้างอิงที่ปรากฏในเล่มรายงานวิจัย

 • ภาคผนวก

ระบุตัวอย่างเครื่องมือ/นวัตกรรม/หลักฐานในการดำเนินการ/รูปภาพ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]