วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู

บทบาทหน้าที่และความรับผิด ชอบของครู
โดย ผศ.ดร.กัลยาณี พรมทอง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู เป็นกิจที่ ครูต้องทำให้เสร็าสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งการกระทำของครูอาจาะ เป็นไปโดยอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือด้วยสำนึก คร อาจารย์จะต้องปฏิบัติหน้ที่และมีความรับผิดชอบต่อการ สอน ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ศิษย์ เป็น กัลยาณมิตรของศิษย์ จะต้องคอยอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ตั้งอยู่ ในคุณงามความดี บทบาทหน้าที่และความรับผดิ ชอบของครูู

ความหมายของ บทบาทและหน้าที่

บทบาท มีความหมายใกล้เคียงกับ หน้าที่ีบทบาท หมายถึง ภาวะที่ต้องรับผิดชอบตาwสถานภาพของแต่ละบุดกล ถ้าบกพร่องไปบ้าง ความเสียหายจะน้อยกว่าบกพร่องในหน้าที่

หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องกระทำหากหลีกเลี่ยงละเลยจะก่อให้เกิดความเสียหาขทั้งตนเองและผู้อื่น

  • หน้าที่ของกรูอาจารย์ที่พึงกระทำต่อศิษย์
  • ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี
  • สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
  • สอนศิดปวิทยาให้สิ้นเชิง
  • ยกย่องให้ปรากฎในหมู่คณะ
  • สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]