วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc

หนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในสถานศึกษา

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาในการนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  เป็นจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) รายงานผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา รายบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา PLC ของครู ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองของครูผ่านการพบปะ พูดคุย กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร การลงนามรับรองของผู้บังคับบัญชาในองค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น