วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

เอกสารนักเรียนย้าย

เอกสารนักเรียนย้าย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)

1.  ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายออกต่อสถานศึกษา 

        หมายเหตุ…รับใบคำร้องและเขียนใบคำร้อง  ณ จุดรับคำร้องขอย้าย

                        (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน  15 นาที

2.  สถานศึกษาทำหนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า

          พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

2.1 หลักฐานแสดงผลการเรียนเพื่อย้ายสถานศึกษา สำหรับนักเรียน  อนุบาล หรือประถมศึกษาหรือ

      ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  แล้วแต่กรณี (ปพ.1)

                2.2. หลักฐาน ปพ.7  ปพ.6 และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน

                2.3 แบบยืนยันการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง

2.4 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี)

                2.5 แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

3. สถานศึกษาพิจารณาให้ย้าย

4. แจ้งผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)

5. ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

ดาวน์โหลด เอกสารนักเรียนย้าย


Loading...