วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

เอกสารแนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เอกสารแนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิดเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียว่า “คนอินเดียคิดเลขหลักแสน หลักล้านภายในเวลาไม่กี่วินาที” ในงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” และมอบนโยบายให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการลงสู่การปฏิบัติ ที่ศูนย์การประชุม MPAC เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มีที่มาจากคัมภีร์ โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น และจาก 16 สูตรหลัก สามารถนำมาผสมผสานกันและ ผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการคิดคำนวณได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการศึกษา ค้นหา และรวบรวม ข้อมูล เอกสาร เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย โดยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหา ถอดบทเรียน และพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (แบบเวทคณิต) และนำไปทดลองใช้ในโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 37 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1-2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำนวน 50 โรงเรียน และมีการปรับปรุงหลัง การทดลองใช้ ทั้งนี้ ผลการทดลองใช้แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนสามารถคิดเลขได้เร็วกว่าวิธีปกติ และครูผู้สอน มีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนรู้ บางส่วนได้นำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียไปฝึก นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นควรให้มีการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) และการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (วกคณิต) ไปสู่การปฏิบัติระดับ สถานศึกษาต่อไป

แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

หลักการ

เป็นแนวทางการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาครูและศึกษานิเทศก็ให้มีความรู้ความเข้าใจ และชำนาญในการใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) มีทักษะในการนำเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต)ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดำเนินการขยายผล การพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูและศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

2. เพื่อให้ครูและศึกษานิเทศก์มีทักษะในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต)

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (วกคณิต) ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู

เป้าหมาย

1. ครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

2. ครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ด้วยเทคนิค การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

3. ครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนและดำเนินการในการขยายผล เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ กำกับ และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แจกโปรแกรมครูประจำชั้น 20 โปรแกรม
สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลด เอกสารเสริมคิด…คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2560
แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
Escivocab แอพลิเคชัน พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก สสวท.
Loading...