วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564

การมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว21

การมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว21

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/3 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติ

ผู้เสนอขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู/วิทยฐานะ
ㆍวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 5 ปี
ㆍวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงวิทยฐานะครู ชนก. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ㆍวิทยฐานะครูชี่ยวชาญ ต้องดำรงวิทยฐานะครูชนพ. ไม่น้อยกว่า 5 ป
ㆍวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิศษ ต้องดำรงวิทยฐานะครูชช. ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 1. มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน
  . ชั่วโมงสอนตามตารางสอนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  ㆍPLC 50 ชม./ปี
  รวมชั่วโมงปฏิบัติงาน
  ㆍ ชนก./ชนพ. 800 ชม.ปี ㆍชช./ชชพ. 900 ชม./ปี
  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน/ งานสนับสนุน
  การจัดการเรียนรู้/ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
  รวม 5ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ชม.(ชนก./ชนพ.) และ 4,500 ชม.(38./86w.)
  3.มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่ถูกลงโทษทางวินัย
  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี
 2. ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  ㆍชนก./ชนพ./ชช./ชชพ. ในรอบ 5 ปี ต้องมีจำนวน ชม.การพัฒนาครบ 100 ชม.
  หากไม่ครบ 100 ชม. แต่มี ชม.การพัฒนาไม่น้อยกว่า 60 ชม. นำ PLC ส่วนที่เกิน
  50 ชม. ในแต่ละปี่มานับรวมให้ครบ 100 ชม.ได้
 3. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน โดยต้องมีผล
  การประเมินผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ปีการศึกษา

3. การประเมิน

ㆍชนก./ชนพ./ชช./ชชพ.

ㆍประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

ㆍชช./ชชพ.

ㆍผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ

. ชช. งานวิจัยในชั้นเรียน

ㆍชชพ. งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

4. ผู้ประเมิน

ผู้ประเมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ทุกปีการศึกษา โดยให้ ผอ. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ กลั่นกรองข้อมูล พร้อมทั้งเสนอความเห็น

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ขนาดใหญ่

https://www.otepc.go.th/images/00_YEAR2562/02_PTT/02_IT/picture/info-flow/AW_info_pv.pdf


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
แจกปกเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA คศ.2 คศ.3
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
สรุป วPA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด
Loading...