วันพฤหัสบดี, 3 ธันวาคม 2563

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

29 ธ.ค. 2019
4536

ชื่อเรื่องงานวิจัย    การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้บทเรียนออนไลน์

สภาพปัญหา                 

            วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่มีทั้งภาคความรู้   และภาคปฏิบัติ จึงจำเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   แต่นักเรียนบางกลุ่มมีปัญหาเรื่องการเรียนไม่ทันและต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา และไม่สามารถทำงานได้ตามหัวข้อที่กำหนดให้ในใบงาน ผู้วิจัยจึงได้นำบทเรียนวิชา วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียขึ้นออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลาขึ้นบนเว็บไซต์ ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำตาม ทำให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

จุดประสงค์การวิจัย

1.   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ดีขึ้น

2.   ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

สมมติฐานการวิจัย

การใช้บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียดีขึ้น

ประโยชน์ของการวิจัย

 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ดีขึ้น
 2. ผู้เรียนสามารถสร้างและตกแต่งเอกสารได้

ขอบเขตการวิจัย

ประชากร          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่   5     จำนวน    20   คน

ตัวแปรต้น         แบบฝึกโปรแกรมมัติมีเดีย

ตัวแปรตาม       นักเรียนมีพัฒนาการด้านการใช้โปรแกรมมัติมีเดียดีขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. จัดเตรียมแบบฝึกเสริมทักษะ  บทเรียนโปรแกรมมัติมีเดีย
 2. สอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
 3. ตรวจความก้าวหน้าและพัฒนาการทักษะ
 4. รวบรวม และสรุปผลการวิจัยเพื่อนำเสนอ

วิธีการดำเนินการ

 1. วิธีการนำไปใช้ ใช้ฝึกในเวลาสอนปกติ  40 ชั่วโมง
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
  1. เกณฑ์คุณภาพ / ความสำเร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

            ตลอดปีการศึกษา  2565

ผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่สอบในครั้งแรกมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ  40 เมื่อทำการทดสอบหลังการฝึกโดยใช้บทเรียนออนไลน์แล้วผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย   คิดเป็นร้อยละ  80 คะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ   40

วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เรียนมีการพัฒนาในการใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ  80


Loading...