วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564

เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ
ตั้งแต่ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 โดยเกณฑ์การตัดสินการประเมินได้กำหนดไว้ในแต่ละวิทยฐานะ ดังนี้

วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ คำอธิบายตัวชี้วัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และอื่นๆ สามารถดาวน์โหลด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ทำได้เลย ( ไฟล์ Word)

1.แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู.docx
https://drive.google.com/…/1A8iXp8qeXxmXTrhaBFbtxFrKT…/view…

2.แบบบันทึกการประเมินผล เกณฑ์ตัดสิน.docx
https://drive.google.com/…/1nurimVumG4Ffev3ToNG49tSx-…/view…

3.ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด.docx
https://drive.google.com/…/1etFYuNr8RQ4G0xWhhDpQoAsqn…/view…

#getupteacher

4.บันทึกตรวจสอบหลักฐาน 13 ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21_2561.docx
https://drive.google.com/…/1ivV2XsbZ2Bhy9uNokz4r2aIfK…/view…

5.การจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP.docx
https://drive.google.com/…/1gbVwqysEr9KjpfidwO4Kww-RN…/view…

6.ตัวอย่างการเขียนเอกสารในแฟ้ม จากครูณัฏฐพัฒน์ (ฉบับไฟล์เวิร์ด กำลังติดตามจัดทำให้) https://drive.google.com/open…

2 ความคิดเห็น
วาทิญา เมื่อ 17/12/2019 21:03

ขอบคุณค่ะ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
แจกปกเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA คศ.2 คศ.3
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
สรุป วPA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด
Loading...