วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ว21

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) ว21

  ด้วย นาย/นาง/นส…………………………………………………. ตำแหน่ง (ครู คศ.1 /ครูชำนาญการ) เป็นผู้ขอ
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ครูชำนาญการ /  ครูชำนาญการพิเศษ) เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว.21 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ของครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าว  ประกอบไปด้วยบุคคล ดังนี้

1. …………………………………..              
ตำแหน่งครู(ครูชำนาญการ/ ครูชำนาญการพิเศษ)          
ประธานกรรมการ

2. …………………………………….            
ตำแหน่งครู(ครูชำนาญการ/ ครูชำนาญการพิเศษ)          
กรรมการ

3. ………………………………….    ตำแหน่งครู(ครูชำนาญการ/ ครูชำนาญการพิเศษ)           กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) รวม 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง  และบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) (วฐ.3)  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ดาวน์โหลดไฟล์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
หนังสือขอ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
แจกปกเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA คศ.2 คศ.3
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
Loading...