วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน

  • ตั้งคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศึกษา
  • วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา

2. ดำเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา

  • ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน
  • จัดกิจกรรมเนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนที่วางไว้

3. ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา

  • จัดทำเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรมแนะแนว
  • ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

4. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ค้นการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา

  • รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่างได้
  • ศึกษาดงานสถานศึกษาที่จ้คระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเละการแนะแนวดีเค่น
  • พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงาน


Loading...