ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียนประถมและอนุบาล ไฟล์Word

การวิจัยในชั้นเรียนกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

  เด็กปฐมวัย จัดว่าเป็นระยะที่สำคัญที่สุดของชีวิต เป็นจุดวิกฤตของการเรียนรู้ที่เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นวัยทองแห่งการพัฒนา ทั้งนี้เพราะพัฒนาการทุกๆด้านของมนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติปัญญาจะสามารถเจริญและหล่อหลอมได้ดีในช่วงนี้ และพัฒนาการใดๆ ในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่นๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก  นักจิตวิเคราะห์ได้ย้ำให้เห็นว่า วัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ คือ ระยะ 5 ปีแรกของคนเราประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับในตอนต้นๆของชีวิตจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราจนถึงวาระสุดท้าย           

            การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก  แต่อย่างไรก็ตามในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย หรือในชั้นเรียนปฐมวัย หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยย่อมมีปัญหา อุปสรรคเกิดขึ้นมากมายหลายประการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งจากตัวครู จากกระบวนการ และจากตัวเด็กเอง ดังนั้นครูปฐมวัยจึงจำเป็นต้องมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน นั่นก็คือ การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยองค์รวมอย่างเต็มตามศักยภาพและครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมและอนุบาล

1. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในการจัดจำหน่ายเครื่องเขียน
2. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
3. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
4. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5
5. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
6. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ของ  เด็กชายชญานิน   วิทยาพัฒนาพร
7. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ
8. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ
9. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
10. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
11. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ
12. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ
13. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ
14 งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
15. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1 วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์
16. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1 วิจัย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
17. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1 วิจัย ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสื
ออกและเขียนได้
18. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1 วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ
19. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1- 6 วิจัย การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
20. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
21. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน  โดยใช้การซอสามสาย
22. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1-6 วิจัย  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน
23. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 1-6 วิจัย การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร
24. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน
25. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)
26. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
27. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน
28. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
29. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย การอ่าน
30. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย การแต่งโจทย์การคูณทางคณิตศาสตร์
31. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
32. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย ทัศนคติต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน
33. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2 วิจัย พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต
34. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 2-6 วิจัย การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย
35. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3  วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน
36. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
37. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน
38. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
39. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
40. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
41. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน
42. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรงคริตศาสตร์
43. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย พัฒนาการหาทักษะผลคูณ
44. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการออกสตาร์ท
45. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 3 วิจัยการพัฒนานาการอ่าน
46. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4  วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
47. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4  วิจัย การอ่าน การเขียนภาษาไทย
48. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
49. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ
50. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม
51. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การวิเคระห์แก้โจทน์ปัญหา
52. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การศึกษาการหาผลลัพภ์การคูณที่ไม่ถูกต้อง
53. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
54. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การสร้างระเบียบของนักเรียน
55. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ
56. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง
57. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4 วิจัย แก้ปัญหาบวกลบคูณหารเลข
58. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4-5 วิจัย การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
59. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของนักเรียน
60. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์  สิทธิโชค
61. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5 วิจัย การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว (ชมรม)
62. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5 วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ
63. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5 วิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน
64. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5 วิจัย การว่ายน้ำฟรีสไตล์
65. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5 วิจัย การสำรวจการส่งงานของนักเรียน
66. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5 วิจัย การส่งงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
67. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5 วิจัย พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ
68. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5- 6 วิจัย การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง
69. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์
70. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน
71. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6  วิจัย การศึกษารายกรณี การรังแกเพื่อน
72. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การท่องสูตรคูณ
73. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคิดคำนวณ
74. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคูณ
75. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ
76. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
77. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน
78. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน
79. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
80. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
81. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
82. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย การไม่ส่งการบ้าน
83. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง ป. 6 วิจัย แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน
84. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล  1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนอนุบาล
85. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล1  วิจัย  การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนากล้ามเนื้อในการวาดภาพลายเส้น
86. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาอารมณ์ จิดใจและสังคม ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดใหญ่
87. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง  การมีวินัย จาการเล่านิทานและเกม
88. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
89. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1 วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
90. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ
91. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการวาดและระบายสีของนักเรียน
92. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี
93. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1 วิจัย ผลการจักประสบการณ์โดยใช้การเสริมแรงบวกเพื่อเสริมทักษะการพูด
94. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3  วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กก่อนประถมศึกษา
95. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน
96. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ
97. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะการวาดระบายสี
98. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน
99. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค
100. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม
101. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย
102. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด
103. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนักเรียน
104. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 1-3 วิจัย ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
105. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 2 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพโด้ยการเต้นแอโรบิกแดนซ์
106. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 2 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
107. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 2 วิจัย พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ
108. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 3 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
109. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมการไม่ชอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
110. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต
111. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้น
112. งานวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง อนุบาล วิจัย พื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกมในเด็กปฐมวัย

ดาวน์โหลด งานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ Word

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *