วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ดาวน์โหลด คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา

คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง จำเป็นต้องพัฒนา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียง อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่สำหรับในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งนนให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ และการสร้างแรง บันดาลใจไปพรอมกัน กลาวคือ จะไมเปนเพียงผรับ (Passive Learning) อีกตอไป แตผู้เรียนตองฝกคารเรียนรู จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเปน “โคช” ที่คอย ออกแบบการเรียนรู เพื่อช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลได ประการสำคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองไมตั้งตนเปน “ผู้รู้” แตตองแสวงหาความรูไปพรอมๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง ก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skils) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอน ไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ของนักเรียนสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ ของครูแต่ละคนนั่นเอง

คู่มือประกอบการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ระดับสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษา มี วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษารับรู้การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ขอขอบคุณคณะทำงานที่ได้ออกแบบการนำกระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าเอกสารนี้คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา

อ้างอิง
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]